Betingelser, reservation og betaling

Vores historie

Det er nemt at købe en rundrejse Over Alle Bjerge!

Alle vores rejser sælges gennem vores samarbejdspartner SPOTdeal, hvor der kører kampagner med begrænset varighed. Efter køb af rejsen og betaling af depositum gennem SPOTdeal, vil du modtage en bekræftelse med information omkring reservation af rejsen ved os.

Når rejsen er reserveret, sender vi dig et rejsebevis med specificering af det købte produkt, flytider samt betaling.

Restbeløbet indbetales senest 90 dage inden afrejse til Over Alle Bjerges erhvervskonto i Danske Bank:

 • Registrerings nr. 3409 og konto nr. 12339577

Eller international overførsel:

 • IBAN nr. DK0430000012339577 og S.W.I.F.T code DABADKKK

Har du spørgsmål eller tvivl, står vi altid klar til at vejlede! Skriv blot til kasper@overallebjerge.dk eller lise@overallebjerge.dk

Kontakt

Over Alle Bjerge Vinder Af Danmarks Bedste Firmanavn 2017 Scaled

Kasper

Kasper over alle bjerge

Betingelser

Generelle betingelser for rejser med Over Alle Bjerge Rejser Aps

Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om Pakkerejser, der yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Over Alle Bjerge Rejser ApS (i det følgende ”Over Alle Bjerge Rejser” eller ”rejsearrangøren”) er registreret hos Rejsegarantifonden (nr. 2894).

Disse betingelser regulerer aftaleforholdet mellem Over Alle Bjerge Rejser og den rejsende, der køber en pakkerejse hos Over Alle Bjerge Rejser. Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med pakkerejseloven (Lov nr. 1666 af 26/12/2017 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer).

Bemærk også, at den kombination af rejseydelser, der tilbydes, er en pakkerejse, jf. direktiv (EU) 2015/2302. Den rejsende er derfor omfattet af alle EU-rettigheder for pakkerejser. Disse rettigheder fremgår af bilag A, der følger efter disse betingelser.

1.Aftaleindgåelse
En aftale om køb af en pakkerejse mellem den rejsende og Over Alle Bjerge Rejser er indgået og bindende for begge parter, når tilbuddet accepteres af den rejsende. Det er en forudsætning, at de rejseydelser, der tilsammen vil udgøre en pakkerejse, bliver købt på samme tidspunkt.

Aftalen er ikke bindende for hverken Over Alle Bjerge Rejser eller den rejsende, før depositum er rettidigt indbetalt. Såfremt den rejsende ikke accepterer tilbuddet inden den fastsatte tidsfrist, er Over Alle Bjerge Rejser ikke længere bundet af tilbuddet.

Med indbetaling af depositum bekræfter den rejsende at have accepteret vilkårene i disse almindelige betingelser (der er blevet tilsendt sammen med tilbuddet), de på rejseplanen/fakturaen anførte særlige betingelser samt de vilkår, der fremgår af brochurer eller praktiske informationer på Over Alle Bjerge Rejser’ hjemmeside, som der henvises til i dokumenterne.

Aftalen mellem Over Alle Bjerge Rejser og den rejsende består af de dokumenter, som Over Alle Bjerge Rejser har fremsendt til den rejsende pr. post og/eller e-mail eller udleveret til denne fysisk (herunder rejseplan, faktura og de generelle betingelser) i forbindelse med afgivelse af tilbuddet samt de praktiske informationer på Over Alle Bjerge Rejser’ hjemmeside, som der henvises til i dokumenterne.

Den rejsende har pligt til ved modtagelse af tilbuddet at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og straks reagere over for Over Alle Bjerge Rejser, såfremt disse ikke er i overensstemmelse med det aftalte.

1.2 Rejsedokumenter
Fremsendelse af rejsedokumenter samt anden korrespondance mellem den rejsende og Over Alle Bjerge Rejser foregår på den postadresse, e-mailadresse eller anden kontaktform, som den rejsende har gjort brug af i forbindelse med aftalens indgåelse.

Den rejsende er desuden forpligtet til at opgive de kontaktoplysninger, der er nødvendige for, at Over Alle Bjerge Rejser kan kontakte den rejsende både før og under rejsen.

Den rejsende har pligt til ved modtagelse af rejsedokumenterne at gennemgå disse og straks reagere over for Over Alle Bjerge Rejser, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte (se tillige afsnit 8).

Billetter og andre nødvendige dokumenter tilsendes ca. 10 dage før afrejsen.

2. Pris og betaling

2.1 Prisen inkluderer
Rejsens pris omfatter samtlige de i rejseplanen og på fakturaen nævnte ydelser samt alle obligatoriske skatter, afgifter, samt alle yderligere gebyrer, omkostninger og eventuelle tillæg relateret til de ydelser, den rejsende har købt.

Bemærk at for at have gyldighed skal aftaler om specifikke ydelser såsom særlige værelsestyper, beliggenhed, ’connecting doors’, måltider, tidlig check-in/sen check-out m.v. fremgå udtrykkeligt af rejsedokumenterne eller på anden måde kunne dokumenteres. Er dette ikke tilfældet, vil den rejsende ikke senere kunne påberåbe sig sådanne særaftaler.

Hvis der sker ændringer i den konkrete rejse eller i forudsætningerne for denne som følge af forhold hos den rejsende, vil det kunne medføre, at prisen ændres, og yderligere betaling vil kunne blive opkrævet.

Rejsens pris er pr. person og baseret på indkvartering i delt dobbeltværelse med mindre andet er anført i rejsedokumenterne. Benyttes indkvartering alene af én person vil dette oftest medføre opkrævning af tillæg for enkeltværelse, uanset om dette sker inden aftalens indgåelse eller sker som konsekvens af en efterfølgende uforudset hændelse, herunder en medrejsendes annullering af rejsen.

Bestilles der værelser til 3 eller 4 voksne personer (triple eller quadruple), får man nogle gange 2 store senge som alle skal dele, nogle gange en seng til hver, og nogle gange 2 senge og opredninger til resten.

2.2 Prisen inkluderer ikke
På destinationerne kan der forekomme opkrævninger af lokale gebyrer, entreer, afgifter og service charges, som det ikke er muligt at opkræve på forhånd, da disse betalinger relaterer sig direkte til lokale regler (fx obligatorisk service charge på hoteller, havneafgifter mv). Disse er ikke inkluderet i rejsens pris men skal betales af den rejsende på stedet. Sådanne opkrævninger vil i givet fald fremgå af rejsedokumenterne.

Eventuelle opkrævninger der er relateret til forbrug af ekstra ydelser ud over, hvad der fremgår af aftalen, vil ikke fremgå af rejsedokumenterne og skal betales af den rejsende. 

Følgende er heller ikke inkluderet i rejsens pris:

-Udgifter til visum og andre tilladelser og godkendelser, der måtte være nødvendige med mindre andet fremgår af fakturaen.
-Udgifter til afbestillingsforsikring og rejseforsikring, herunder obligatoriske rejseforsikringer for indrejse til visse lande og gennemførelse af visse aktiviteter, med mindre disse fremgår af fakturaen. 
-Drikkepenge.
-Forplejning der ikke fremgår af rejseplanen.
-Udflugter og entréer der ikke er anført i rejseplanen.

2.3 Depositum & Restbetaling
Depositummet samt pris for evt. afbestillingsforsikring skal indbetales senest 7 dage efter modtagelse af tilbuddet (datoen vil fremgå af tilsendte faktura). Depositummets størrelse udgør 25% af rejsens samlede pris, dog minimum kr. 4.000 pr. person. Restbeløbet skal indbetales senest 90 dage før afrejse, medmindre andet fremgår af fakturaen.

Vi gør opmærksom på, at visse rejser kan have særlige betalingsvilkår. Dette kan fx være:

 • Når et luftfartsselskab kræver, at billetterne udstedes hurtigt efter bestilling.
 • Når et hotel, udflugtsudbyder eller anden leverandør kræver betaling ved bestilling.
 • På grupperejser.

Betalingsbetingelserne vil fremgå af det tilsendte tilbud.

Indbetaler den rejsende ikke til forfaldstidspunktet, har Over Alle Bjerge Rejser ret til at annullere rejsen og ret til betaling af det beløb, som den rejsende ville miste efter afbestillingsreglerne, såfremt denne afbestilte rejsen på dagen for den manglende betaling.

2.4 Betaling
Betaling foretages ved bankoverførsel som angivet på fakturaen. Det er den rejsendes ansvar, at betaling kommer rettidigt frem.

2.5 Prisændringer
Over Alle Bjerge Rejser har efter aftalens indgåelse (dvs. ved modtagelse af depositum) og senest 20 dage før afrejsedagen ret til at forhøje prisen pga. ændringer i følgende:

1) Transportomkostninger (herunder brændstoftillæg på flybilletter og lign.). Eksempelvis koster en rejse 15.000 kr. og stiger brændstoftillægget på flybilletten med 300 kr., vil rejsen således komme til at koste 15.300 kr. og den rejsende vil blive opkrævet de resterende 300 kr.

2) Skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser så som lufthavns-, havne-, landings-, og startafgifter, som ikke har været indkalkuleret i billetprisen eller senere pålagt. Eksempelvis koster en rejse 10.000 kr. og stiger lufthavnsskatterne på flybilletten med 700 kr., vil rejsen således komme til at koste 10.700 kr. og den rejsende vil blive opkrævet de resterende 700 kr.

Såfremt prisændringerne medfører en stigning på mere end 8 % af rejsens oprindelige pris, kan den rejsende annullere rejsen uden omkostninger og få hele det indbetalte beløb refunderet.

Eksempelvis koster en rejse 10.000 kr. og stiger skatterne på flybilletten med 1.100 kr., vil rejsen således komme til at koste 11.100 kr. Den rejsende har her valget mellem at betale de yderligere omkostninger på 1.110 kr. eller at annullere rejsen og få alle sine penge refunderet.

Stigninger, som sker senere end 20 dage før afrejsen, kan ikke medføre prisstigning for den rejsende.

Ved prisfald som følge af ændringer i ovenstående forhold har den rejsende ret til en prisnedsættelse, der svarer til det prisfald, som ændringerne medfører. Over Alle Bjerge Rejser har i den forbindelse ret til at fradrage omkostninger forbundet med tilbagebetalingen til den rejsende.

3. Ændringer
Over Alle Bjerge Rejser er ikke forpligtet til at foretage ændringer i pakkerejsen, men såfremt den rejsende ønsker at foretage ændringer i pakkerejsen efter aftalens indgåelse (efter indbetaling af depositum), skal denne kontakte Over Alle Bjerge Rejser hurtigst muligt.

Hvis det er muligt for Over Alle Bjerge Rejser at ændre pakkerejsen, skal den rejsende afholde de evt. ekstraudgifter, som ændringerne medfører, samt betale et gebyr på 450 kr. pr. person.

Ønsker den rejsende at flytte hele rejsen fra en destination til en anden eller flytte hele rejsen tidsmæssigt betragtes dette som en afbestilling.

Ønsker den rejsende at foretage ændringer, som Over Alle Bjerge Rejser ikke kan opfylde i den eksisterende aftale, vil ændringen, hvis den rejsende fastholder ønsket om at få ændret pakkerejsen, anses som en afbestilling og en ny bestilling.

Over Alle Bjerge Rejser er inden pakkerejsens påbegyndelse berettiget til ansvarsfrit at foretage uvæsentlige ændringer i pakkerejsen uden den rejsendes samtykke. Den rejsende er forpligtet til at acceptere sådanne ændringer, hvis Over Alle Bjerge Rejser inden pakkerejsens påbegyndelse og uden unødig forsinkelse klart og tydeligt oplyser den rejsende om de pågældende ændringer.

4. Overdragelse
Rejsen kan som udgangspunkt overdrages til en anden person, senest 14 dage inden rejsens påbegyndelse imod et administrationsgebyr på kr. 450 pr. person.

Det er en forudsætning for overdragelsen, at den, til hvem rejsen overdrages, opfylder de af Over Alle Bjerge Rejser, ved aftalens indgåelse, anførte nødvendige betingelser og krav for gennemførelse af rejsen, herunder pas, visa og sundhedsmæssige krav.

Overdrageren af pakkerejsen og den person, til hvem pakkerejsen er overdraget, hæfter solidarisk for betaling af eventuelle udestående beløb og omkostninger som følge af overdragelsen. Over Alle Bjerge Rejser påtager sig ikke gensalg af en allerede betalt rejse.

I den forbindelse henledes den rejsendes opmærksomhed på, at langt de fleste flybilletter, der indgår i pakkerejser, ikke kan ændres eller refunderes, når de først er bestilt. Det samme gælder for en række andre rejseydelser. Indeholder pakkerejsen sådanne rejseydelser, vil prisen for de rejseydelser, der er pålagt de nævnte restriktioner gå tabt, såfremt en rejse ønskes overdraget efter bestilling.

I nogle tilfælde tillader flyselskaber og andre underleverandører navneændring imod et gebyr, og dette gebyr skal betales af den rejsende, hvis rejsen skal overdrages.

5. Afbestilling

5.1 Afbestillingsforsikring

Over Alle Bjerge Rejser anbefaler, at den rejsende tegner en afbestillingsforsikring, der dækker hvis rejsen måtte aflyses under visse forudsætninger. Over Alle Bjerge Rejser kan være behjælpelig med at tegne en sådan hos Gouda Rejseforsikring. Bemærk at afbestillingsforsikringen skal købes og betales samtidigt med indbetaling af depositum.

Får den rejsende brug for at anvende forsikringen, skal afbestillingen af rejsen meddeles skriftligt til Over Alle Bjerge Rejser, og skaden anmeldes samt de nødvendige bilag indsendes til Gouda Rejseforsikring (https://www.gouda.dk/anmeld-skade).

Over Alle Bjerge modtager provision ved salg af Goudas rejse- og afbestillingsforsikringsprodukter.

Vær opmærksom på at du allerede kan være dækket af en rejse- eller afbestillingsforsikring via dit indboforsikringsselskab, kreditkort eller lignende. Vær dog opmærksom på, at der kan være forskelle i forsikringsdækningen.

5.2 Afbestillingsregler
For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 samt § 7 stk. 2 nr. 5, der undtager personbefordring fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde.

Den rejsende kan afbestille pakkerejsen inden pakkerejsens begyndelse efter nedenstående afbestillingsvilkår:

Ved afbestilling senest 90 dage før afrejsedagen mistes det beløb, der er betalt i depositum (evt. forhøjet), samt evt. afbestillingsforsikring og eventuelle delbetalinger, der er pålagt frem til afbestilling. Sker afbestilling senere end 90 dage før afrejsedagen, er hele rejsens pris tabt.

Afbestilling af nogle rejsedeltagere
Er det ikke alle rejsedeltagere, der afbestiller en rejse, vil afbestillingsbetingelserne træde i kraft i forhold til den/dem der afbestiller, og rejsen vil blive tilpasset det nye antal deltagere. Der kan derfor forekomme yderligere omkostninger for de resterende rejsende fx til betaling af fælles transporter eller ændrede værelseskategorier.

Afbestilling i tilfælde af krig mv.
Den rejsende kan uden at betale gebyr afbestille rejsen inden dennes begyndelse, hvis der på rejsedestinationen eller i umiddelbar nærhed heraf indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen eller befordringen af passagerer til destinationen.

For at den rejsende kan afbestille uden at betale gebyr skal de pågældende uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder ud fra en objektiv vurdering gøre det umuligt at rejse sikkert til destinationen f.eks. på baggrund af vejledning eller udtalelser fra Udenrigsministeriet, sundhedsmyndighederne mv. Se www.um.dk og www.ssi.dk.

Den rejsende har i tilfælde af gebyrfri afbestilling ret til fuld refundering af rejsens pris, men har ikke ret til yderligere kompensation fra Over Alle Bjerge Rejser.

Den gebyrfrie afbestillingsret gælder imidlertid ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte eller burde kende den pågældende begivenhed, eller begivenheden i øvrigt var almindelig kendt.

For rundrejser gælder, at den rejsende alene har ret til at afbestille den del af pakkerejsen, der foregår i det frarådede område. Hvis denne del af pakkerejsen udgør en væsentlig del af pakkerejsen, har den rejsende imidlertid ret til helt at afbestille rejsen.

6. Opsigelse af aftalen

6.1 Grupperejser – minimum antal deltagere

Over Alle Bjerge Rejser forbeholder sig retten til at annullere grupperejser pga. manglende tilslutning op til 30 dage før den planlagte afrejse. Såfremt Over Alle Bjerge Rejser ikke kan tilbyde en tilfredsstillende erstatningsrejse, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt, mens den rejsende herudover ikke kan gøre erstatningskrav gældende. Det vil fremgå af tilbudsmaterialet, hvor mange deltagerere, der minimum skal være førend rejsen gennemføres, samt hvornår dette antal senest skal være opnået inden rejsens påbegyndelse.

6.2 Opsigelse på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder
Over Alle Bjerge Rejser kan ansvarsfrit opsige aftalen om en pakkerejse, hvis Over Alle Bjerge Rejser er forhindret i at opfylde aftalen på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder og Over Alle Bjerge Rejser underretter den rejsende om opsigelsen af aftalen uden unødig forsinkelse og inden pakkerejsens begyndelse. Den rejsende får i ovenstående opsigelsessituationer de til rejsen indbetalte beløb refunderet, og den rejsende vil ikke have krav på erstatning.

7. Rejseforsikringer
Den rejsende bør altid have en god og tilstrækkelig rejseforsikring. For rejsende på grupperejser er det en betingelse for deltagelse, at den rejsende har tegnet en rejseforsikring, der som minimum dækker sygdomsbehandling og hjemtransport.

Over Alle Bjerge Rejser anbefaler alle rejsende at tegne en forsikring, der dækker i hvert fald al behandling ved sygdom, hjemtransport og "for sent fremmøde", som i visse tilfælde dækker udgifter, som opstår i forbindelse med, at man ikke når et fly/skib/bus/tog. Det er den rejsendes eget ansvar at tegne forsikringen og gøre sig bekendt med forsikringsselskabets gældende betingelser.

Vær opmærksom på, at en almindelig rejsesygeforsikring nogle gange kræver forhåndsgodkendelse fx pga. alder eller andre forhold, og at den ikke nødvendigvis dækker for behandling af kroniske lidelser, som var til stede før afrejsen eller for visse ulykker (f.eks. i forbindelse med brug af vandscooter m.v.). Derfor anbefales det på det kraftigste, at den rejsende undersøger, om det er muligt lokalt at tegne en forsikring for sidstnævnte.

Over Alle Bjerge Rejser er gerne behjælpelig med tegning af rejseforsikringer hos Gouda Rejseforsikring for personer, der er dækket af den danske sygesikring. Der findes flere forskellige rejseforsikringer afhængig af rejsens længde, de rejsendes alder mv.

Betingelserne for de forskellige forsikringer kan ses her: https://www.gouda.dk/privat/rejseforsikring

Over Alle Bjerge modtager provision ved salg af Goudas rejse- og afbestillingsforsikringsprodukter.

Vær opmærksom på at du allerede kan være dækket af en rejse- eller afbestillingsforsikring via dit indboforsikringsselskab, kreditkort eller lignende. Vær dog opmærksom på, at der kan være forskelle i forsikringsdækningen.

8. Den rejsendes generelle pligter:

8.1. Tilbud/rejsedokumenter
Den rejsende har pligt til ved modtagelse at gennemgå de fremsendte tilbud/rejsedokumenter og straks reagere over for Over Alle Bjerge Rejser, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte.

8.2 Pas, visum, transitvisum, legitimationsbeviser, vaccinationer mv.
Det er den rejsendes eget ansvar at sørge for pas (som regel med min. 6 måneders gyldighed ved rejsens afslutning), Bemærk at det navn, der står i passet, skal svare til det navn, der står i CPR-registret.

Det er den rejsendes eget ansvar at sørge for evt. visum, transitvisum, forhåndsgodkendelser, legitimationsbeviser, vaccinationer og andre tilladelser og godkendelser, der er nødvendige for at kunne gennemføre rejsen.

Over Alle Bjerge Rejser oplyser om de sædvanlige pas- og indrejseregler, der findes på destinationerne for danske statsborgere (med fuldt dansk pas) i det fremsendte materiale.

Rejsende med dobbelt statsborgerskab eller ikke dansk pas, skal meddele dette til Over Alle Bjerge Rejser ved bestilling af rejsen, således at korrekt vejledning kan gives, eller der kan henvises til rette myndighed.

Rejsende med andre specielle vilkår der kan have indvirkning på indrejsekrav, skal meddele dette til Over Alle Bjerge Rejser ved bestilling af rejsen, således at korrekt vejledning kan gives, eller der kan henvises til rette myndighed.

Vi anbefaler, at den rejsende indhenter den nødvendige information fra de relevante landes ambassader eller konsulater. Udenrigsministeriet har på deres hjemmeside: www.um.dk vejledninger for danske statsborgere, men vi anbefaler ikke udelukkende at bruge disse, da der kun er tale om vejledninger, der kan være behæftet med unøjagtigheder.

Den rejsende er forpligtet til at give de fornødne og korrekte oplysninger til Over Alle Bjerge Rejser. Over Alle Bjerge Rejser har intet ansvar for de følger afgivelse af ukorrekte eller mangelfulde oplysninger medfører.

8.3 Bevægelseshæmmede personer
Den rejsende kan før aftalens indgåelse anmode Over Alle Bjerge Rejser om at give præcise oplysninger om rejsens egnethed i forhold til den rejsendes behov. Det er en forudsætning for en sådan anmodning, at den rejsende giver Over Alle Bjerge Rejser alle nødvendige og relevante oplysninger om den rejsendes behov.

8.4 Navne
Den rejsende er ansvarlig for at oplyse det fulde navn, som det fremgår af den rejsendes pas og med korrekt angivelse af for- og efternavne.

Bliver den rejsende ved modtagelse af tilbuddet eller på et senere tidspunkt opmærksom på uoverensstemmelser mellem navnene i rejsedokumenter og pas, skal den rejsende straks meddele dette til Over Alle Bjerge Rejser.

Beror uoverensstemmelsen på forkerte oplysninger afgivet af den rejsende eller dennes egne forhold, vil udgifter forbundet med ændring af navn afholdes af den rejsende. Der vil udover de faktiske udgifter blive opkrævet administrationsgebyr på 450 kr. pr. navneændring. Dog skal det bemærkes, at visse luftfartsselskaber og andre leverandører ikke accepterer ændringer eller rettelser af navne, så snart billetten er reserveret (hvad enten den er udstedt eller ej). Det er derfor ikke altid muligt at lave rettelser/ændringer. I så tilfælde kan Over Alle Bjerge Rejser ikke holdes ansvarlig og omkostningerne til en ny billet vil blive pålagt den rejsende.

8.5 Pasoplysninger
For nogle rejser kræves det, at den rejsende oplyser pasnummer, nationalitet, fødselsdato og køn som angivet i passet og for andre rejser er det påkrævet, at den rejsende indsender kopi af sit pas. Det er den rejsendes ansvar at gøre dette rettidigt og korrekt. Over Alle Bjerge Rejser kan ikke holdes ansvarlig for de følger afgivelse af ukorrekte eller mangelfulde oplysninger medfører.

8.6 Rettidigt fremmøde
De i billetten og rejseplanen anførte tider er altid LOKALTIDER.

Det er den rejsendes eget ansvar at møde rettidigt til afrejse fra de forskellige destinationer og foretage alle check-in procedurer som anvist. Generelt betyder dette, at man skal møde i lufthavnen min. 2 timer før en flyafgang, men det anbefales selv at tjekke dette, da variationer kan forekomme. Skulle den rejsende i lufthavnen forudse, at check-in ikke kan blive afsluttet i tide, skal den rejsende gøre opmærksomhed på sig selv i køen.

Der kan forekomme ændringer i afgangssteder og -tider. Derfor skal den rejsende løbende holde sig orienteret om evt. ændringer i afgangssteder og -tider helt frem til afrejsen fra alle destinationer, fx ved at tjekke for beskeder på hotellet og i lufthavne ved at holde øje med skærme eller spørge informationspersonale, da terminaler og gates kan ændres med øjebliks varsel. Den rejsende kan i sådanne tilfælde ikke gøre krav gældende overfor Over Alle Bjerge Rejser.

Den rejsende skal oplyse et telefonnummer og en e-mail til Over Alle Bjerge Rejser, hvorpå den rejsende kan kontaktes efter afrejsen i tilfælde af, at Over Alle Bjerge Rejser skal sende information om ændringer i afrejsetider.

Kan den rejsende forudse, at denne vil komme for sent/kommer den rejsende for sent, skal den rejsende kontakte den pågældende leverandør og oplyse om det senere fremmøde. Hvis den rejsende ikke opnår en tilfredsstillende løsning med leverandøren, skal den rejsende kontakte Over Alle Bjerge Rejser eller dennes agent.

Skyldes det for sene fremmøde den rejsendes egne forhold, eller har den rejsende ikke henvendt sig til leverandøren og/eller Over Alle Bjerge Rejser som beskrevet ovenfor, kan Over Alle Bjerge Rejser ikke holdes ansvarlig for følgevirkningerne af den for sene ankomst.

8.7 Brug af flybilletter & hotelophold
Den rejsende skal være opmærksom på, at ALLE strækninger på en flybillet skal bruges, ellers bliver hele billetten ugyldig. Har man fx en returbillet København-Amsterdam-Havana, SKAL man stå på flyet i København, ellers annullerer flyselskabet ALLE de efterfølgende strækninger OGSÅ returbilletten. I tilfælde af at den rejsende ikke overholder dette, refunderer hverken flyselskab eller Over Alle Bjerge Rejser billetten/rejsen.

Samme princip kan i nogle tilfælde gøre sig gældende for hotelophold. Altså, ankommer du til et hotel en dag senere end det bestilte ophold, kan du risikere, at hele opholdet er blevet annulleret.

8.8 Ordensbestemmelser
Den rejsende skal rette sig efter de ordensbestemmelser, der gælder for alle pakkerejsens underleverandører som f.eks. hoteller, lufthavne, transportmidler etc.

I grove eller gentagne tilfælde kan en upassende optræden føre til, at den rejsende bortvises fra videre deltagelse i rejsen. I sådanne tilfælde er den rejsende ansvarlig for egen hjemtransport og udgifter som følge heraf. Den rejsende er i tilfælde af bortvisning ikke berettiget til at modtage nogen form for tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

Over Alle Bjerge Rejser er ikke ansvarlig overfor offentlig myndighedsudøvelse herunder men ikke begrænset til politiets indgreb/handling over for den rejsende i forbindelse med den rejsendes upassende adfærd. Den rejsende er i sådanne situationer selv ansvarlig for de udgifter, som den rejsende eventuelt vil blive påført, ligesom den rejsende ikke kan gøre krav gældende overfor Over Alle Bjerge Rejser og vil heller ikke være berettiget til tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

8.9 Manglende efterlevelse
Overholder den rejsende ikke kravene til pas, visa, sundhedsmæssige formaliteter, andre indrejsekrav, angivelse af information herunder korrekt navn på tilbud/rejsedokumenterne samt gennemgang heraf, reglerne om rettidig fremmøde samt ordensbestemmelserne, kan den rejsende ikke gøre krav gældende hverken mod Over Alle Bjerge Rejser, formidleren eller underleverandøren til pakkerejsen for de følgevirkninger, mangler, gener eller tab, som den manglende efterlevelse af den rejsendes generelle pligter medfører.

8.10 Plantesundhedsforordningen
Den rejsende må ikke tage frø og planter med hjem fra sin rejse i henhold til Plantesundhedsforordningen, der er udstedt af Landbrugsstyrelsen. Plantesundhedsforordningen har til formål at beskytte det danske natur- og kulturlandskab samt planteproduktionen mod alvorlige sygdomme og skadedyr, som kan følge med planteprodukter som blinde passagerer eller smugles ind. Planteskadegørere kan gøre stor skade på dansk økonomi og natur. Ved mistanke om fund af særligt alvorlige planteskadegørere, også kaldet karantæneskadegørere, er der anmeldepligt til Landbrugsstyrelsen, hvilket kan ende med en bøde. Bliver dette en realitet for en af de rejsende med Over Alle Bjerge Rejser, dækker virksomheden ingen udgifter i forbindelse hermed.

Det er den rejsendes eget ansvar at orientere sig vedrørende disse regler inden afrejse.
Læs om reglerne her i Landbrugsstyrelsens folder her

9. Flybilletter
Alle oversøiske flybilletter er E-tickets. Dvs. at man blot får tilsendt et almindeligt stykke A4 papir med sit navn og flystrækningerne på, som benyttes til at checke ind.

Indeholder rejsen flyrejser med lokale flyselskaber i/mellem destinationslande, kan det forekomme, at man kun får udleveret én E-ticket, som gælder for alle rejsedeltagere, selvom der kun fremgår ét navn på billetten.

9.1 Genbekræftelse af flybilletter
Det er ikke nødvendigt at genbekræfte normale turistklasse flybilletter. Den reserverede plads er sikret.

9.2 Bonuspoint for flyrejser
De fleste luftfartsselskaber har en form for bonusordning, således at man på hver flyvning optjener et antal point, der senere vil kunne omsættes til nye flyvninger. Det er den rejsendes eget ansvar at få tilskrevet bonuspoint. Vi anbefaler, at man tager kopier af billetterne inden afrejse og gemmer boardingpasses - så kan man efter hjemkomsten henvende sig til luftfartsselskabet og få efterregistreret bonuspointene, hvis de af en eller anden grund ikke er blevet tilskrevet under rejsen. Over Alle Bjerge Rejser kan IKKE være behjælpelig med at booke flybilletter for optjente bonuspoints, da skal den rejsende kontakte det relevante flyselskab direkte.

10. Over Alle Bjerge Rejser’ ansvar
Over Alle Bjerge Rejser har tegnet sædvanlig udvidet ansvarsforsikring (rejsebureauforsikring) hos Gouda til dækning af blandt andet Over Alle Bjerge Rejser’ ansvar i medfør af lov om pakkerejser.

Over Alle Bjerge Rejser kan ikke holdes ansvarlig for den rejsendes tab eller give kompensation ved aflysninger, ændringer eller forsinkelser, der er en følge af den rejsendes egne forhold.

Over Alle Bjerge Rejser kan ikke holdes ansvarlig for den rejsendes tab ved aflysninger, ændringer eller forsinkelser, der skyldes en uvedkommende tredjemand og er uforudsigelig eller uundgåelig eller skyldes uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder.

Over Alle Bjerge Rejser har intet ansvar for tilslutningsrejser eller andre produkter (fx udflugter) købt selvstændigt af den rejsende hos andre leverandører.

Luftfartsselskaberne har det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse efter Warszawa og Montreal konventionerne, EU Forordning 889/2002 og 261/2004 samt Luftfartsloven.

Over Alle Bjerge Rejser’ ansvar er begrænset til de på enhver tid gældende beløbsgrænser, der fremgår af Warszawa og Montreal konventionerne (luftbefordring), Athen konventionen og EU-forordning 392/2009 (befordring til søs) og COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007 (jernbanebefordring). Over Alle Bjerge Rejser’ erstatningsansvar kan derfor ikke overstige det beløb, som gælder for de transportører, der har det direkte ansvar for befordringen.

Den gældende SDR kurs (XDR) findes på www.nationalbanken.dk

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Warszawa og Montreal konventionerne er sat til:

 • Ved passagerers død eller tilskadekomst: 113.100 SDR – såfremt luftfartsselskabet kan godtgøre, at det ikke har handlet uagtsomt eller optrådt ukorrekt, eller såfremt hændelsen skyldes tredjemands uagtsomme eller ukorrekte opførsel
 • Ved skader der skyldes forsinkelse af persontransport: 4.694 SDR
 • Ved ødelæggelse, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af bagage: 1.131 SDR

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Athen-konventionen og EU Forordning 392/2009 er sat til:

 • Ved passagerers død eller tilskadekomst: 250.000 SDR til 400.000 SDR – alt efter tilskadekomstens årsag samt transportørens udviste skyld
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af håndbagage: 2.250 SDR
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af køretøjer, herunder bagage i eller på køretøjet: 12.700 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af anden bagage end håndbagage og køretøjer: 3.375 SDR

Såkaldte ”værdigenstande” erstattes ikke efter regelsættene.

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007 er sat til:

 • Ved passagerers død og tilskadekomst: 175.000 SDR
 • Ved tab af eller skade på genstande: 1.400 SDR
 • Ved helt eller delvist tab af et køretøj: 8.000 SDR
 • Ved skade på genstande efterladt i køretøjet: 1.400 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side

Hvis ansvaret for transportøren ikke er begrænset i anden EU-lovgivning eller internationale konventioner, begrænser Over Alle Bjerge Rejser sit ansvar til tre gange pakkerejsens samlede pris.

11. Vejret
Det er den rejsendes eget ansvar at undersøge vejrforholdene på rejsedestinationen. På visse destinationer kan der både i og uden for regntiden forekomme kraftige regnskyl og tyfoner. Dette kan betyde, at den rejsende kommer til at tilbringe noget tid indendørs, og ikke som man havde håbet på stranden eller på udflugter. Over Alle Bjerge Rejser kan ikke holdes ansvarlig og giver ikke kompensation for denne slags oplevelser.

12. Privatlivspolitik
For Over Alle Bjerge Rejser er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores virksomhed, afgørende for vores forretningsmål og omdømme. I vores privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du er kunde hos Over Alle Bjerge Rejser, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger. Vores privatlivspolitik findes på vores hjemmeside.

13. Mangler og Reklamation
Oplever den rejsende en mangel efter rejsens begyndelse, skal den rejsende straks efter konstateringen reklamere over manglen til Over Alle Bjerge Rejser eller dennes repræsentant på stedet. Afhjælpes situationen ikke tilfredsstillende på stedet, skal den rejsende uden unødigt forsinkelse kontakte Over Alle Bjerge Rejser i Danmark på (+45) 40 93 98 36.

Den rejsende skal sikre sig, at reklamationen bliver noteret af Over Alle Bjerge Rejser medarbejderen og/eller repræsentanten på stedet – f.eks. gennem en svar-email eller anden skriftlig kvittering for reklamationen.

Undlader den rejsende at reklamere som beskrevet ovenfor, vil det have konsekvenser for den rejsendes ret til efterfølgende at påberåbe sig manglen og for opnåelsen af kompensation.

Den rejsende kan ikke selv købe en flybillet, indlogere sig på et andet hotel eller påtage sig andre udgifter og forvente, at Over Alle Bjerge Rejser refunderer disse. Udgifter som den rejsende selv har afholdt kan ikke med sikkerhed refunderes af Over Alle Bjerge Rejser, medmindre de på forhånd er godkendt af Over Alle Bjerge Rejser i Danmark.

Evt. krav skal fremsendes til Over Alle Bjerge Rejser inden rimelig tid efter hjemkomsten. I modsat fald mister den rejsende retten til at gøre krav gældende overfor Over Alle Bjerge Rejser.

Den rejsende skal ved fremsendelsen af sin reklamation til Over Alle Bjerge Rejser oplyse, om den rejsende også har søgt om erstatning eller kompensation fra transportøren på grundlag af EU-forordninger om passagerrettigheder og erstatningsansvar ved passagertransport og efter de internationale konventioner, der også regulerer dette forhold.

Såfremt den rejsende har modtaget erstatning og/eller kompensation fra transportøren, har Over Alle Bjerge Rejser ret til at modregne erstatning og/eller kompensation i den erstatning og/eller kompensation, som den rejsende har modtaget fra transportøren.

14. Lovvalg og værneting
Kan enighed om et krav ikke opnås ved klage til Over Alle Bjerge Rejser, kan den rejsende indbringe klagen for Pakkerejse-Ankenævnet:

Pakkerejse-Ankenævnet
Røjelskær 11, 3. sal
2840 Holte
Tlf: 45 46 11 00
www.pakkerejseankenaevnet.dk.

Klager til Pakkerejse-Ankenævnet kan også indgives via den europæiske platform for online tvistløsning på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Alle tvister og uoverensstemmelser der måtte opstå eller udspringe af en given aftales tilblivelse og/eller opfyldelse, og som ikke kan løses mellem parterne alene eller ved Pakkerejse-Ankenævnet, skal, hvis parterne ønsker at indbringe sagen, anlægges ved de danske nationale domstole til endelig afgørelse, og vil være underlagt dansk ret, medmindre andet følger af Rfor. 1215/2012 samt Rom-konventionen af 1980.

16. Garanti i Rejsegarantifonden
Over Alle Bjerge Rejser har i tilfælde af dennes konkurs stillet garanti for refusion af den rejsendes betalinger hos:

Rejsegarantifonden,
Røjelskær 11, 3. sal,
2840 Holte.

17. Forbehold
Der tages forbehold for trykfejl.

---

Bilag A: EU-rettigheder for pakkerejser
Den kombination af rejseydelser, du tilbydes, er en pakkerejse, jf. direktiv (EU) 2015/2302. Du er derfor omfattet af alle EU-rettigheder for pakkerejser. Over Alle Bjerge Rejser er fuldt ansvarlig for den korrekte levering af den samlede pakkerejse. Over Alle Bjerge Rejser har desuden oprettet lovpligtig beskyttelse til at refundere dine betalinger og, hvis pakkerejsen omfatter transport, sikre din hjemtransport i tilfælde af, at den/de går konkurs eller bliver insolvent(e).

Centrale rettigheder efter direktiv (EU) 2015/2302

– Rejsende vil modtage alle vigtige oplysninger om pakkerejsen, inden aftalen om pakkerejsen indgås.
– Der er altid mindst én erhvervsdrivende, som er ansvarlig for den korrekte levering af alle de rejseydelser, der er inkluderet i aftalen.

– Rejsende får udleveret et nødtelefonnummer eller oplysninger om et kontaktpunkt, hvor de kan komme i kontakt med rejsearrangøren eller rejsebureauet.

– Rejsende kan overføre pakkerejsen til en anden person, med rimeligt varsel og eventuelt mod betaling af yderligere omkostninger.

– Pakkerejsens pris kan kun øges, hvis særlige omkostninger stiger (f.eks. brændstofpriser), og hvis det udtrykkeligt er fastsat i aftalen, og under ingen omstændigheder senere end 20 dage inden pakkerejsens begyndelse. Hvis prisstigningen overstiger 8 % af pakkerejsens pris, kan den rejsende opsige aftalen. Hvis rejsearrangøren forbeholder sig ret til en prisstigning, har den rejsende ret til en prisnedsættelse, hvis de relevante omkostninger falder.

– Rejsende kan opsige aftalen uden betaling af et opsigelsesgebyr og få fuld refusion af alle betalinger, hvis nogen af pakkerejsens væsentlige elementer, bortset fra prisen, ændres væsentligt. Hvis den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for pakkerejsen, aflyser pakkerejsen inden pakkerejsens begyndelse, har de rejsende efter omstændighederne ret til refusion og erstatning.

– Rejsende kan opsige aftalen uden betaling af et opsigelsesgebyr inden pakkerejsens begyndelse i tilfælde af ekstraordinære omstændigheder, f.eks. hvis der er alvorlige sikkerhedsproblemer på destinationen, som sandsynligvis kan påvirke pakkerejsen.

– Rejsende kan endvidere til enhver tid inden pakkerejsens begyndelse opsige aftalen mod betaling af et passende og begrundet opsigelsesgebyr.

– Hvis væsentlige elementer af pakkerejsen efter pakkerejsens begyndelse ikke kan leveres som aftalt, skal der tilbydes den rejsende passende alternative arrangementer uden yderligere udgifter. Rejsende kan opsige aftalen uden betaling af opsigelsesgebyr, hvis tjenesteydelser ikke udføres i overensstemmelse med aftalen, og dette væsentligt berører leveringen af pakkerejsen, og rejsearrangøren undlader at afhjælpe problemet.

- Rejsende har ret til en prisnedsættelse og/eller erstatning, hvis rejseydelserne ikke leveres eller leveres mangelfuldt.

– Rejsearrangøren skal yde bistand, hvis den rejsende er i vanskeligheder.

– Hvis rejsearrangøren går konkurs eller bliver insolvent, refunderes betalingerne. Hvis rejsearrangøren går konkurs eller bliver insolvent efter pakkerejsens begyndelse, og hvis pakkerejsen omfatter befordring, er de rejsendes hjemtransport sikret. Over Alle Bjerge Rejser har oprettet beskyttelse mod konkurs eller insolvens hos rejsegarantifonden. Rejsende kan henvende sig til denne enhed, hvis de nægtes ydelser som følge af Over Alle Bjerge Rejser’ konkurs eller insolvens.

Rejsegarantifonden,
Røjelskær 11, 3. sal,
2840 Holte.
Tlf.: 45 87 83 33
Email: info@rejsegarantifonden.dk

Websted, hvor direktiv (EU) 2015/2302, som gennemført i national ret, kan findes: www.retsinformation.dk.

Persondatapolitik

PERSONDATAPOLITIK FOR OVER ALLE BJERGE REJSER

Denne Persondatapolitik er fastlagt af Over Alle Bjerge Rejser ApS (herefter betegnet som enten ”Over Alle Bjerge Rejser”, ”vi”, ”os” eller ”vores”) og gælder for alle vores kunder, leverandører og samarbejdspartnere.

 

 1. Om Over Alle Bjerge Rejser
  Over Alle Bjerge Rejser er et 100% danskejet rejsebureau med speciale i rundrejser til Asien, Afrika, Sydamerika, Mellemamerika og Caribien. Som led i vores virksomhed indsamler og behandler Over Alle Bjerge Rejser personoplysninger med henblik på at opfylde de formål, der er beskrevet i denne Persondatapolitik. Over Alle Bjerge Rejser er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål.

 

Hvis du har spørgsmål til denne Persondatapolitik eller til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakt os her:

 

Over Alle Bjerge Rejser
Julius Bloms Gade 29
2200 København N
e-mail: kasper@overallebjerge.dk

 

 1. Datasikkerhed er vigtig for os
  For os er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores virksomhed, afgørende for vores forretningsmål og omdømme. I denne Persondatapolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du er kunde, leverandør eller samarbejdspartner hos Over Alle Bjerge Rejser, og hvordan du kan får indsigt i dine egne personoplysninger.

 

 1. Hvad er personoplysninger?
  Personoplysninger er alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en fysisk person. Det kan for eksempel være for- og efternavn, privatadresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger eller identifikationsnummer, der er særlige for en given persons identitet.

 

 1. Hvilken type personoplysninger behandler vi om dig og hvorfor?
  De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med dit kundeforhold og driften af vores virksomhed. De indsamlede oplysninger kan variere alt efter, om du er kunde, leverandør eller samarbejdspartner, men generelt vil det være oplysninger vedrørende kundeadministration, leverandøradministration samt oplysninger vedrørende Over Alle Bjerge Rejser’ rettigheder og forpligtelser. Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at Over Alle Bjerge Rejser ikke vil være i stand til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med dit kunde- eller leveringsforhold.

 

Over Alle Bjerge Rejser indsamler og behandler som udgangspunkt alene almindelige personoplysninger. Det kan dog i konkrete tilfælde i forbindelse med bestilling af en rejse være nødvendigt for os i begrænset omfang at behandle følsomme personoplysninger (fx oplysninger om specialmenuer eller oplysninger om behov for speciel assistance på din rejse) samt oplysninger om CPR-numre (fx i forbindelse med indhentelse af paskopi til brug for visumansøgning) for at kunne levere den ønskede rejse til dig.

 

4.1 Oplysninger vedrørende vores kunder
Over Alle Bjerge Rejser vil normalt indsamle/behandle oplysninger om kunder eller potentielle kunder, som gives ved bestilling af en rejse eller forespørgsel på et tilbud, fx online via vores hjemmeside eller på e-mail eller telefon. Følgende oplysninger kan indsamles: kontaktoplysninger (fulde navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og evt. stilling), fødselsdato, køn, CPR-nummer til brug for visumansøgninger, pasnummer, bankoplysninger, oplysninger, som du giver os vedrørende dine særlige præferencer på rejsen (fx oplysninger om specialkost, behov for speciel assistance ved sygdom el.lign.), helbredsoplysninger (som du ønsker, at vi skal have), oplysninger om højde (til brug for bestilling af cykel mv.), formålet med rejsen, hvilke sprog du taler, statsborgerskab, kontaktinformationer til dit forsikringsselskab, oplysninger, som du giver os vedrørende dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, samt oplysninger, du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål, for at indberette et problem eller når du i øvrigt henvender dig til os i forbindelse med dit kundeforhold hos os.

 

Oplysninger som indsamles fra en anden end dig:
Ved bestilling af en rejse eller ved anden kontakt kan en person give personoplysninger om en eller flere medrejsende. Vi lægger til grund, at den, der giver os sådanne oplysninger, har behørig fuldmagt fra de personer, der afgives oplysninger om. Hvis du ikke selv har foretaget en bestilling, men en anden har foretaget en bestilling, hvori du indgår, indsamler vi personoplysninger om dig fra den pågældende person. Det samme gælder, hvis en anden kontakter os på dine vegne.

 

4.2 Oplysninger vedrørende leverandører og samarbejdspartnere (ikke relevant for kunder)
Oplysninger, som du giver os i forbindelse med indgåelse af en leverance- eller samarbejdsaftale, herunder kontaktoplysninger (arbejde, jobtitel, navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse), oplysninger, som du giver os om dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål, for at indberette et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os som led i vores samarbejde.

 

 1. Hvad bruger vi dine personoplysninger til?
  Over Alle Bjerge Rejser behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført nedenfor. Bemærk, at ikke alle de angivne formål, kategorier af oplysninger, modtagere af oplysninger eller typer af behandling af oplysninger nødvendigvis gælder for dig i alle tilfælde.

 

Over Alle Bjerge Rejser behandler udelukkende dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt i forbindelse med dit kunde-, leverandør- eller samarbejdsforhold – idet der i hvert enkelt tilfælde tages højde for eventuelle interesser – eller i henhold til gældende ret.

 

5.1 Kundeadministration
Over Alle Bjerge Rejser behandler dine personoplysninger i forbindelse med oprettelse og løbende administration af dit kundeforhold med Over Alle Bjerge Rejser som led i driften af vores virksomhed, herunder bestilling af rejser og leverance af vores øvrige produkter (som fx rejseforsikringer, flybilletter, transfer services mv.), opretholdelse af vores kunderegistre, evt. kreditvurderinger, fakturering, inkasso, markedsføring, statistik mv. Alle statistikker og analyser udarbejdes i anonymiseret format og indeholder derfor ikke oplysninger, der kan henføres direkte til dig som person.

 

Vi evaluerer løbende vores produkter og ydelser for at kunne opretholde en høj kvalitet. Derfor bruger vi de oplysninger, som vi indsamler fra vores kunder ved evaluering efter rejsen til at udvikle og forbedre vores rejser og services. En anonymiseret evaluering af vores rejser vises også på vores hjemmeside.

 

5.2 Administration af leverandør- og samarbejdsforhold
Over Alle Bjerge Rejser behandler dine personoplysninger i forbindelse med administration af leverandør- og/eller samarbejdsforhold, hvor du er leverandør eller samarbejdspartner eller er kontaktperson hos en leverandør eller en samarbejdspartner, som Ichiban Tarvels arbejder sammen med som led i driften af vores virksomhed, herunder opretholdelse af vores CRM-register med information om vores kontaktpersoner hos vores leverandører og samarbejdspartnere.

 

5.3 Overholdelse af gældende love og regler
Over Alle Bjerge Rejser behandler dine personoplysninger i forbindelse med overholdelse af love og regler, som Over Alle Bjerge Rejser er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler. Over Alle Bjerge Rejser anvender ikke dine personoplysninger til at træffe afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

 

Over Alle Bjerge Rejser tilstræber at sikre, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor om altid om at underrette os om eventuelle ændringer, fx ændring af adresse, således at vi kan sikre, at dine personoplysninger altid er korrekte og ajourførte.

 

 1. Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger
  Over Alle Bjerge Rejser behandler som udgangspunkt oplysningerne om dig på et af følgende grundlag: (1) dit samtykke, (2) indgåelse eller opfyldelse af din kontrakt med Over Alle Bjerge Rejser, (3) hensynet til Over Alle Bjerge Rejser’ legitime interesser, dvs. de formål, der er beskrevet ovenfor, (4) opfyldelse af en retlig forpligtelse, som Over Alle Bjerge Rejser er pålagt, (5) beskyttelse af dine eller en anden fysisk persons vitale interesser, (6) behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, og (7) behandlingen er nødvendig for at overholde Over Alle Bjerge Rejser’ eller dine arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser, der følger af national ret eller EU-retten. Der kan desuden være situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger af hensyn til tredjemands legitime interesser med hensyn til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til dine interesser vejer tungere.

 

 1. Deling af personoplysninger
  Over Alle Bjerge Rejser videregiver alene dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at kunne levere de ydelser, som du har bestilt. Over Alle Bjerge Rejser videregiver ikke dine personoplysninger til samarbejdspartnere eller tredjeparter, således at disse kan anvende dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Over Alle Bjerge Rejser vil typisk videregive personoplysninger til følgende modtagere i forbindelse med bestilling af en rejse og dermed relaterede produkter:

 

7.1 Globale Distributions Systemer (GDS)
Et GDS er et it-netværkssystem, der ejes eller drives af et firma, der muliggør transaktioner mellem rejsebranchens tjenesteudbydere, hovedsageligt flyselskaber, hoteller, biludlejningsfirmaer og rejsebureauer. Et GDS forbinder tjenester, priser og bookning ved at konsolidere produkter på tværs af de tre rejsesektorer, dvs. flyreservationer, hotelreservationer og biludlejning.

 

7.2 Flyselskaber
Over Alle Bjerge Rejser videregiver personoplysninger til flyselskaber i forbindelse med bestilling af din rejse. Til brug for bestilling af din flyrejse vil vi typisk videregive oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, afrejselufthavn, destination, dato for ud- og hjemrejse, bonuskortnummer, specielle ønsker i forbindelse med din rejse, herunder bestilling af specialmenuer under flyvningen og evt. behov for speciel assistance på flyet eller i lufthavnen til det valgte flyselskab.

 

I forbindelse med rejse til specielle destinationer kan vi desuden videregive oplysninger om dit pasnummer til flyselskabet.

 

7.3 Hoteller
Over Alle Bjerge Rejser videregiver personoplysninger til de hoteller, som du skal benytte på din rejse. Til brug for bestilling af dine hotelovernatninger vil vi typisk videregive oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, destination, dato for ankomst og afrejse, værelseskategori, bonuskortnummer, specielle ønsker i forbindelse med din rejse, herunder bestilling af specialkost under hotelopholdet og evt. behov for speciel assistance under hotelopholdet i forbindelse med handicap eller sygdom.

 

7.4 Biludlejningsfirmaer
Over Alle Bjerge Rejser videregiver personoplysninger til biludlejningsfirmaer, hvis du skal have et køretøj til rådighed under din rejse. Til brug for bestilling af din lejebil vil vi typisk videregive oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, afhentningssted, lejeperiode, køretøjskategori, bonuskortnummer, specielle ønsker i forbindelse med lejen af køretøjet, herunder specielle foranstaltninger i forbindelse med handicap eller sygdom, børnesæder mv.

 

7.5 Busselskaber
Over Alle Bjerge Rejser videregiver personoplysninger til busselskaber, hvis du skal på busrejse som led i din rejse (fx i forbindelse med dagsture til kendte turistattraktioner mv). Til brug for bestilling af din busrejse vil vi typisk videregive oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, afhentningssted, dato og tidspunkt for busrejsen, destination samt specielle ønsker i forbindelse med busrejsen, herunder bestilling af specialmenuer under busrejsen og evt. behov for speciel assistance under hotelopholdet på grund af handicap eller sygdom.

 

7.6 Rederier
Over Alle Bjerge Rejser videregiver personoplysninger til rederier, hvis du skal på skibsrejse som led i din rejse (fx i forbindelse med dagsture til kendte turistattraktioner, krydstogt mv). Til brug for bestilling af din skibsrejse, vil vi typisk videregive oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, destination, rejserute, dato og tidspunkt for af- og hjemrejse samt specielle ønsker i forbindelse med skibsrejsen, herunder bestilling af specialmenuer under sejladsen og evt. behov for special assistance under sejladsen som følge af handicap eller sygdom.

 

7.7 Bedbanks
En bedbank er et it-netværkssystem, der ejes eller drives af et firma, der muliggør transaktioner mellem rejsebranchens tjenesteudbydere, hovedsageligt hoteller og rejsebureauer eller slutkunden. Over Alle Bjerge Rejser videregiver personoplysninger til bedbanks for at bestille de hoteller, som du skal benytte på din rejse. Til brug for bestilling af dine hotelovernatninger gennem en bedbank vil vi typisk videregive oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, destination, dato for ankomst og afrejse, værelseskategori, bonuskortnummer, specielle ønsker i forbindelse med din rejse, herunder bestilling af specialkost under hotelopholdet og evt. behov for speciel assistance under hotelopholdet i forbindelse med handicap eller sygdom.

 

Over Alle Bjerge Rejser bruger følgende bedbanks som led i vores virksomhed: Expedia.

 

7.8 Lokale samarbejdspartnere
Hvis du som led i din rejse skal deltage i arrangementer, udflugter, transport mv., kan Over Alle Bjerge Rejser videregive personoplysninger til vore lokale samarbejdspartnere i udlandet. Vore lokale samarbejdspartnere har til opgave at arrangere den pågældende udflugt eller transfer ved bestilling af de ønskede ydelser hos lokale leverandører på destinationen. Til brug for bestilling af dine udflugter, transfers mv. videregiver vi typisk oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, dato og tidspunkt for ankomst og/eller afrejse, type af køretøj, destination samt specielle ønsker i forbindelse med transferen eller udflugten, herunder bestilling af specialmenuer og evt. behov for speciel assistance på grund af handicap eller sygdom.

 

7.9 Forsikringsselskaber
Som led i bestillingen af din rejse hos os har du mulighed for at tilkøbe en rejse- og/eller en afbestillingsforsikring. Hvis du ønsker at tilkøbe en sådan forsikring, vil vi videregive personoplysninger til forsikringsselskabet til brug for deres indtegning af forsikringen hos dem. Til brug for tegning af en rejse- og/eller en afbestillingsforsikring videregiver vi typisk oplysninger til forsikringsselskabet om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, alder, e-mailadresse, destination, dato for af- og hjemrejse samt rejsetype.

 

Over Alle Bjerge Rejser samarbejder med følgende forsikringsselskaber som led i vores virksomhed: Gouda.

 

7.10 Udstyrsudlejningsfirmaer
Som led i bestillingen af din rejse hos os har du mulighed for at leje eventuelt udstyr, som du måtte have behov for på din rejse, fx skiudstyr, dykkerudstyr og lignende. Hvis du ønsker at leje sådant udstyr, vil vi videregive oplysningerne til det firma på din destination, som du skal leje udstyret hos. Til brug for udstyrsleje videregiver vi typisk oplysninger til udlejningsfirmaet om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, typen af udstyr, afhentningssted, lejeperiode samt oplysninger om højde, vægt, tøj- og skostørrelse.

 

 1. Internationale overførsler af dine personoplysninger
  Da vi arrangerer rejser til Japan vil dine personoplysninger kunne overføres til lande uden for EU/EØS i forbindelse med bestilling af en rejse hos os. For at kunne levere vores ydelser til dig, er vi nødt til at anvende samarbejdspartnere og leverandører uden for EU/EØS.

 

Uden muligheden for at overføre dine oplysninger til modtagere uden for EU/EØS vil Over Alle Bjerge Rejser være ude af stand til at levere den ønskede rejse til dig.

 

Databeskyttelseslovgivningen i disse lande kan være lempeligere, end den er i Danmark og i det øvrige EU/EØS, da der i størstedelen af tilfældene vil være tale om lande, hvor EU-Kommis­sio­nen har vurderet, at databeskyttelsesniveauet ikke er på højde med databeskyttelsesniveauet inden for EU/EØS.

 

I det tilfælde hvor det er praktisk muligt for os, vil overførsel af dine personoplysninger ske på baggrund af de af EU-Kommissionen udarbejdede standardoverførselskontrakter, der er specielt udarbejdet til dette formål.

 

I visse tilfælde vil det imidlertid ikke være praktisk muligt for Over Alle Bjerge Rejser at indgå en standardoverførselskontrakt som juridisk overførselsgrundlag. I sådanne tilfælde vil overførslen af oplysningerne ske med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 49, 1 (b), da overførslen af dine personoplysninger til det pågældende land er nødvendig af hensyn til opfyldelse af kontrakten mellem dig og Over Alle Bjerge Rejser (bestillingen af din rejse) eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en sådan kontrakt (fx i forbindelse med afgivelse af et tilbud).

 

Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på, at overførsel af dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS i forbindelse med bestilling af en rejse hos Over Alle Bjerge Rejser betyder, at dine personoplysninger ikke vil nyde den samme beskyttelse som efter danske eller EU-retlige regler.

 

Der er i forbindelse med overførslen af oplysningerne en nærliggende risiko for, at der i det pågældende land ikke er klare, præcise og tilgængelige regler om landets myndigheders adgang til brug af dine personoplysninger; at der ikke er regler om at landets myndigheders adgang til dine oplysninger skal være nødvendig og proportional; at landet ikke har en uafhængig og effektiv tilsynsmyndighed, samt at landet ikke har tilgængelige og effektive retsmidler for de registrerede.

 

Hvis du ikke ønsker, at Over Alle Bjerge Rejser i forbindelse med bestilling af din(e) rejse(r) sender dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS, bedes du oplyse os derom senest i forbindelse med bestillingen af din rejse.

 

Over Alle Bjerge Rejser videregiver ikke i noget tilfælde dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS, medmindre dette er nødvendigt for at kunne udføre vores virksomhed og opfylde dine behov ved fx at levere den ønskede rejse til dig.

 

 1. Dataintegritet og sikkerhed
  Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med bogføring mv.

 

Det er Over Alle Bjerge Rejser’ politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Vi gemmer dine personoplysninger og rejsehistorik i 5 år fra din sidste rejse (regnskabsår). Oplysningerne gemmes i vores kundedatabase. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

 

 1. Dine rettigheder
  Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning gældende. Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som Over Alle Bjerge Rejser er i besiddelse af om dig, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, herunder gøre indsigelse mod automatiserede afgørelser og profilering eller mod anvendelse af dine personoplysninger til direkte markedsføring. Endvidere kan du anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, tilbagetrække et samtykke til behandling af dine personoplysninger samt gøre din ret til dataportabilitet gældende.

 

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på email: kasper@overallebjerge.dk. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

 

Klage over Over Alle Bjerge Rejser’ behandling af dine personoplysninger kan ske til:

 

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

 1. Opdateringer
  Over Alle Bjerge Rejser evaluerer og opdaterer løbende denne Persondatapolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne Persondatapolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for vores behandling af dine personoplysninger.

 

Senest opdateret 3. maj 2022.